شرکتهای بیمه

شرکت بیمه نوین

سطح توان مالی با گزارش عملکرد تا 98: سطح یک • تاریخ تاسیس: ۱۳۸۴ • حوزه فعالیت: آتش سوزی، مسئولیت، مهندسی و انرژی، اشخاص انفرادی، اتومبیل، طرح مخصوص، باربری، اشخاص…

ادامه مطلب

شرکت بیمه میهن

سطح توان مالی با گزارش عملکرد تا 98: سطح یک • تاریخ تاسیس: ۱۳۸۷ • حوزه فعالیت: عمر و سرمایه گذاری، اتومبیل، اشخاص، طرح های خاص، باربری و آتش سوزی،…

ادامه مطلب

شرکت بیمه ملت

سطح توان مالی با گزارش عملکرد تا 98: سطح یک • تاریخ تاسیس: ۱۳۸۲ • حوزه فعالیت: زندگی، اشخاص، اتومبیل، آتش سوزی، باربری، هواپیما و کشتی، مسئولیت و طرح های…

ادامه مطلب

شرکت بیمه معلم

سطح توان مالی با گزارش عملکرد تا 98: سطح دو • تاریخ تاسیس: ۱۳۷۳ • حوزه فعالیت: اتومبیل، باربری، کشتی، هواپیما، آتش سوزی، عمر و زندگی، مهندسی، مسئولیت، بدنه، شخص…

ادامه مطلب

شرکت بیمه ما

آدرس، تلفن، پست الکترونیک و سایت شرکت بیمه ما سطح توان مالی با گزارش عملکرد تا 98: سطح یک • تاریخ تاسیس: ۱۳۹۰ • حوزه فعالیت: آتش سوزی، اتومبیل، اشخاص،…

ادامه مطلب

شرکت بیمه سینا

سطح توان مالی با گزارش عملکرد تا 98: سطح دو • تاریخ تاسیس: ۱۳۸۲ • حوزه فعالیت: اشخاص، مسئولیت، مهندسی و خاص، اتومبیل، باربری و وجوه، آتش سوزی، زندگی •…

ادامه مطلب

شرکت بیمه کارآفرین

• سطح توان مالی با گزارش عملکرد تا 98: سطح یک • تاریخ تاسیس: ۱۳۸۱ • حوزه فعالیت: مسئولیت، آتش سوزی، اتومبیل، مهندسی، اشخاص، طرح های خاص، عمر و سرمایه…

ادامه مطلب

شرکت بیمه کوثر

سطح توان مالی با گزارش عملکرد تا 98: سطح یک • تاریخ تاسیس: ۱۳۸۹ • حوزه فعالیت: آتش سوزی، باربری، پول، خاص، درمانی گروهی، عمر و حوادث گروهی، مسافرتی، مسئولیت،…

ادامه مطلب

شرکت بیمه دانا

سطح توان مالی با گزارش عملکرد تا 98: سطح یک • تاریخ تاسیس: ۱۳۵۲ • حوزه فعالیت: درمان گروهی، اتومبیل، مسئولیت، مهندسی، انرژی و طرح های خاص، آتش سوزی، باربری،…

ادامه مطلب

شرکت بیمه خاورمیانه

• تاریخ تاسیس: ۱۳۹۵ • حوزه فعالیت: عمر ساده زمانی، عمر و سرمایه گذاری، تمام عمر، • سایت خاورمیانه: به این نشانی بروید. • پست الکترونیک: info@melico.ir • تلفن: ۴۱۳۶۳۰۰۰…

ادامه مطلب