شرکتهای بیمه ای
Home / شرکتهای بیمه

شرکتهای بیمه

شرکت بیمه نوین

سطح توان مالی با گزارش عملکرد تا 98: سطح یک • تاریخ تاسیس: ۱۳۸۴ • حوزه فعالیت: آتش سوزی، مسئولیت، مهندسی و انرژی، اشخاص انفرادی، اتومبیل، طرح مخصوص، باربری، اشخاص گروهی. • سایت : به این نشانی بروید. • پست الکترونیک: info@novininsurance.com • تلفن: ۰۲۱۲۳۰۴۷ • آدرس: بلوار میرداماد، میدان …

Read More »

شرکت بیمه میهن

سطح توان مالی با گزارش عملکرد تا 98: سطح یک • تاریخ تاسیس: ۱۳۸۷ • حوزه فعالیت: عمر و سرمایه گذاری، اتومبیل، اشخاص، طرح های خاص، باربری و آتش سوزی، مسئولیت حرفه ای، اتکایی، مهندسی و مسافرت خارج از کشور • سایت میهن: به این نشانی مراجعه فرمایید. • پست …

Read More »

شرکت بیمه ملت

سطح توان مالی با گزارش عملکرد تا 98: سطح یک • تاریخ تاسیس: ۱۳۸۲ • حوزه فعالیت: زندگی، اشخاص، اتومبیل، آتش سوزی، باربری، هواپیما و کشتی، مسئولیت و طرح های خاص بیمه ای، مهندسی و انرژی، اتکایی و اعتباری • سایت : به این نشانی مراجعه کنید. • پست الکترونیک: …

Read More »

شرکت بیمه معلم

سطح توان مالی با گزارش عملکرد تا 98: سطح دو • تاریخ تاسیس: ۱۳۷۳ • حوزه فعالیت: اتومبیل، باربری، کشتی، هواپیما، آتش سوزی، عمر و زندگی، مهندسی، مسئولیت، بدنه، شخص ثالث • سایت : به این نشانی رجوع کنید. • پست الکترونیک: info@mic.co.ir • تلفن: ۸۸۷۹۵۰۵۲ • آدرس: خیابان ولیعصر، …

Read More »

شرکت بیمه ما

آدرس، تلفن، پست الکترونیک و سایت شرکت بیمه ما سطح توان مالی با گزارش عملکرد تا 98: سطح یک • تاریخ تاسیس: ۱۳۹۰ • حوزه فعالیت: آتش سوزی، اتومبیل، اشخاص، انرژی، باربری، کشتی، هواپیما، مهندسی، خاص، عمر و سرمایه گذاری و مسئولیت. • سایت: به این نشانی مراجعه کنید. • …

Read More »

شرکت بیمه سینا

سطح توان مالی با گزارش عملکرد تا 98: سطح دو • تاریخ تاسیس: ۱۳۸۲ • حوزه فعالیت: اشخاص، مسئولیت، مهندسی و خاص، اتومبیل، باربری و وجوه، آتش سوزی، زندگی • سایت سینا: به این نشانی مراجعه کنید. • پست الکترونیک: CRM@SINAINSURANCE.COM • تلفن:۰۲۱۲۸۳۷۷ • فکس: ۰۲۱۲۸۳۷۱۰۳۰ • آدرس: تهران، میرداماد، …

Read More »

شرکت بیمه کارآفرین

• سطح توان مالی با گزارش عملکرد تا 98: سطح یک • تاریخ تاسیس: ۱۳۸۱ • حوزه فعالیت: مسئولیت، آتش سوزی، اتومبیل، مهندسی، اشخاص، طرح های خاص، عمر و سرمایه گذاری، باربری کالا، اتکایی و طرح ویژه تدبیر. • سایت : به این نشانی مراجعه کنید. • پست الکترونیک: INFO@KARAFARIN-INSURANCE.IR …

Read More »

شرکت بیمه کوثر

سطح توان مالی با گزارش عملکرد تا 98: سطح یک • تاریخ تاسیس: ۱۳۸۹ • حوزه فعالیت: آتش سوزی، باربری، پول، خاص، درمانی گروهی، عمر و حوادث گروهی، مسافرتی، مسئولیت، مهندسی، هزینه های حقوقی • سایت کوثر: به این نشانی مراجعه کنید. • پست الکترونیک: INFO@KINS.IR • تلفن: ۰۲۱۸۹۳۸۲ • …

Read More »

شرکت بیمه دانا

سطح توان مالی با گزارش عملکرد تا 98: سطح یک • تاریخ تاسیس: ۱۳۵۲ • حوزه فعالیت: درمان گروهی، اتومبیل، مسئولیت، مهندسی، انرژی و طرح های خاص، آتش سوزی، باربری، عمر و حوادث گروهی، عمر و پس انداز • سایت : به این نشانی رجوع کنید. • آدرس بورسی: به …

Read More »

شرکت بیمه خاورمیانه

• تاریخ تاسیس: ۱۳۹۵ • حوزه فعالیت: عمر ساده زمانی، عمر و سرمایه گذاری، تمام عمر، • سایت خاورمیانه: به این نشانی بروید. • پست الکترونیک: info@melico.ir • تلفن: ۴۱۳۶۳۰۰۰ • فکس: ۸۸۷۳۱۱۸۳ • آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، شماره هفت

Read More »