مراحل پرداخت خسارت بیمه (مدت و مهلت)

  شرکت بيمه بايد بعد ازدريافت مدارك لازم برای تشکیل پرونده خسارت حداكثر ظرف مدت 30 روز، مدارك را بررسي و نتيجه را اعلام نمايد. در صورت احراز عدم استحقاق…

ادامه مطلب