درباره بیمه عمر

بیمه عمر مشترک وعمراندخته دار وبیمه عمرتامین آتیه وسایربیمه های عمرکه امروزه بیمه زندگی لقب گرفته اند.
دربیمه زندگی بیمه گذاران با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه علاوه برتامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای درآتیه امکان برخورداری ازپوشش بیمه زندگی درمقابل خطرفوت امراض خاص وهزینه ناشی ازحادثه وازکارافتادگی را نیزدرصورتی که بیمه شده هم باشند،خواهند داشت .

نکته اول :

بیمه های زندگی همراه با تشکیل سرمایه که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان ارائه می شود ،طرفداران زیادی داشته و با توجه به انواع آن می تواند مورداستقبال اقشار مختلف جامعه قرار گیرد.

نکته دوم:

با بررسی وضعیت مالی اکثر صندوق های بازنشستگی نشان دهنده این واقعیت است که میزان پرداختی این نوع صندوق ها در دوران بازنشستگی ،حتی کفایت لازم برای یک زندگی متوسط را نیز ندارد. با توجه به اینکه عده کثیری از افراد جامعه با این مشکل مواجه هستند طراح بیمه نامه ای با تشکیل سرمایه درصورت حیات میتواند تامین کننده سرمایه ای یکجا ویا مکمل مستمری در سنین بالا بوده و تاثیر مهمی درافزایش قدرت خرید افراد در دوران بازنشستگی داشته باشد.

توضیح مختصر:

شرکت های بیمه با دریافت مبالغ حق بیمه ، حق بیمه را به دو کانال ارزش های سرمایه گذاری و پوشش های بیمه ای تقسیم میکند.که تنظیم تعادل وکاهش وافزایش کلا دراختیاربیمه گذاراست. که خلاصه آن درتصویرذیل به رویت میرسد

پوشش فوت

1- بازه سنی ارائه محصول: از بدو تولد تا 80 سالگی
2- سن پذیرش صدور
• برای خرید پوشش تا سن 70 سال لازم است افراد قبل از 65 سالگی درخواست نمایند
• برای خرید پوشش تا سن 80 سال لازم است افراد قبل از 60 سالگی درخواست نمایند
3- میزان سرمایه: از یک تا بیست و پنج برابر حق بیمه سالیانه-حداقل معادل 10.000.000 ریال و حداکثر معادل 5.000.000.000 ریال (پنج میلیارد ریال)
4- ازبدو تولد تا 15 سالگی سرمایه حداکثر تا 18 برابر حق بیمه و تا سقف 2.000.000.000 ریال می باشد
5- شیوه پرداخت حق بیمه : ساللیانه،شش ماهه،سه ماهه،ماهیانه در فروش جمعی
6- مدت بیمه نامه : 5 تا 30 سال
¬ 7- حق بیمه: حداقل سالانه 4.000.000 ریال و در روش ماهیانه (صرفا برای فروش جمعی)با حداقل قسط 500.000 ریال معادل 6.000.000 ریال در سال مازاد برقرارداد جمعی حداقل 000/000/4ریالوحداکثر000/000/240
8- ضریب افزایش سالانه حق بیمه: 0، %10، %15 ، %20 و 25% ضریب افزایش سالانه سرمایه فوت: 0، %5، %10 ، %15و 20%
9- امکان واریز متفرقه: پرداخت وجوه مازاد برحق بیمه ( دامنه مبلغ 5 تا 500 میلیون ریال – طی مدت بیمه نامه با کد شناسه ثابت)
10- نرخ سود علی الحساب/ طبق آیین نامه 68: برای2سال اول 16% -برای2سال دوم 13% – مازاد بر4سال 10%
11- وام : پس از پرداخت کامل دو سال حق بیمه و حداکثر تا 90% ارزش بازخرید،به شرط نبود قسط معوق
12- برداشت ازاندوخته : پس از پرداخت کامل دو سال حق بیمه و حداکثر تا 90% ارزش بازخریدی
13- ارزش بازخرید: از سال اول تا پنجم بیمه نامه به ترتیب90،92،94،96،98 پس ازآن معادل 100%اندوخته محاسبه و پرداخت می شود.
14- اعتبار بیمه نامه : در صورت عدم پرداخت منظم حق بیمه ،بیمه نامه تا زمان تکافوی اندوخته معتبرو خسارت فوت ، بعلاوه سرمایه فوت اندوخته در تاریخ پرداخت خسارت قابل پرداخت است.
16- معافیت های مالیاتی موضوع ماده 136 و 137 ق .م .م ) 15- صرفه مالیاتی : با درخواست بیمه گذار نسبت به صدور”گواهی مالیاتی” اقدام میشود).
16- معافیت از آزمایشات پزشکی
برای افراد تا سن 55 سال تا سقف 750 میلیون ریال از آزمایش های پزشکی معاف بوده و بر اساس خود اظهاری صادر می شود.
برای افراد بیش از 55 سال تا سقف 400 میلیون ریال از آزمایشهای پزشکی معاف بوده و بر اساس خود اظهاری صادر می شود
برای سایر موارد بر اساس بخشنامه نظام غربالگری و مدیریت ریسک اقدام می شود

پوشش حادثه و بسته تکمیلی

حادثه : عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز نماید.
پوشش نقص عضو دائم و ازکارافتادگی کامل و دائم وفوت دراثر حادثه :
بازه سنی ارائه محصول: از سن 4 تا 80 سالگی
1- میزان سرمایه: از 1 تا 4 برابر سرمایه فوت حداکثر معادل 5.000.000.000 ریال(پنج میلیارد ریال)
2- برای بازه سنی 4 تا 15و70تا80 سالگی ،سرمایه حادثه معادل یک برابر سرمایه فوت و تا سقف 2.000.000.000 ریال ارائه می شود.

3- خسارت نقص عضو به صورت درصدر از سرمایه تعهد شده بر اساس آیین نامه 84 شورای عالی بیمه پرداخت می شود
• پرداخت کل سرمایه تعهد شده درصورت ازکارافتادگی کامل و دائم
سرمایه ازکارافتادگی کامل و دائم ناشی از بیماری با رعایت دوره انتظار یک سال قابل پرداخت است.

پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه :
4- سن ارائه : از سن 4 تا 80 سالگی
5- میزان سرمایه : معادل 20% سرمایه حادثه-حداکثر معادل 1.000.000.000 ریال
.6- برای بازه سنی 4 تا 15 سالگی و 70 تا 80 سالگی تا سقف 400.000.000 ریال ارائه می شود
بسته تکمیلی خطرات اضافی حادثه:
7- این بسته تکمیلی شامل پوشش خطرات اضافی ناشی زلزله، سیل،آتشفشان،موتورسیکلت، ورزش های رزمی یا حرفه ای است.
8- بیمه شده گان دارنده پوشش اصلی حادثه، حق انتخاب بسته تکمیلی خطرات اضافی حادثه و سایر پوشش های تبعی حادثی را دارند.

پوشش معافیت

درصورت ازکارافتادگی کامل و دائم (ناشی از بیماری/حادثه)بیمه گذار از پرداخت حق بیمه عمر در سنوات آتی معاف است.تا پایان مدت بیمه نامه پرداخت حق بیمه ثابت عمر (فقط پوشش اصلی)بر عهده بیمه گر است.
1- بازه سنی ارائه محصول: از سن 18 سالگی تا 65 سالگی
2- دوره انتظار: زمان شروع بیماری منشا ناتوانی ، باید حداقل یکسال پس از شروع این پوشش باشد. خطرات ناشی از حادثه دوره انتظار ندارد.

پوشش امراض خاص و بسته تکمیلی پوشش معافیت

ابتلا به بیماری های خاص غالبا چالش هایی را به خانواده فرد مبتلا تحمیل می کند. ارائه این پوشش با هدف حمایت از بیمه شده و کمک به مدیریت مطلوب فرآیند معالجات طبی در دوران ابتلا به هریک از بیماری های خاص تعهد شده و تامین بخشی از بارمالی هزینه های تحمیلی به خانواده در دوران سخت بیماری است.
درصورت ابتلا به هریک از بیماری های خاص تعهد شده و عدم فوت تا قبل از 30 روز از تاریخ ابتلا، بیمه گر مکلف به پرداخت سرمایه خریداری شده از سوی بیمه گذار است.
1- سرمایه تعیین شده درصورت ابتلا بیمه شده و تایید مراکز پزشکی مستقل به طور یکجا پرداخت می شود.
2- پوشش امراض خاص پس از پرداخت خسارت فاقد اعتبار می شود. ارائه مجدد این پوشش منوط به درخواست بیمه گذار و تحلیل و پذیرش ریسک توسط بیمه گر خواهد بود.
3- در شرایط عمومی پوشش امراض خاص مواردی با عنوان استثنائات مشخص شده است که خارج از تعهد بیمه گر است.
پوشش امراض خاص:
1- بازه سنی ارائه محصول: از بدو تولد تا 65 سالگی
2- میزان سرمایه: از 1 تا 2 برابرسرمایه فوت به هرعلت – حداکثر معادل 5.000.000.000 ریال ( پنج میلیارد ریال))
• از بدو تولد تا 15 سالگی یک برابر پوشش سرمایه فوت و تا سقف 5.000.000.000 ریال ( پنج میلیارد ریال)
3- دوره انتظار: شش ماه از شروع این پوشش است.
امراض خاص: انفارکتوس قلبی (سکته)، سکته‌مغزی، انواع‌سرطان، پیوند اعضاء اصلی‌بدن، ‌جراحی‌عروق‌کرونر، قرار دادن‌فنر‌در عروق‌کرونر (استنت)، باز کردن تنگی های عروق کرونر توسط بالن، جراحی‌دریچه‌های‌قلب، قرار دادن پیس میکر
بسته امراض تکمیلی: بیماری های نورون های حرکتی، نابینایی کامل، ناشنوایی کامل، پارکینسون، آلزایمر و دمانس، نارسایی حاد کلیوی/دیالیز، ام اس، کما، مننژیت، هپاتیت ب، هپاتیت سی، اچ آی وی/ ایدز.

 

به آرزوی سلامتی شما دوست عزیز