تاریخچه بیمه مرکزی

تاریخچه بیمه مرکزی ایران

سابقه بيمه دركشوربه طورغير رسمي بيش از يك قرن است.
نخستين بار در سال ۱۲۸۹ شمسی دو شركت بيمه خارجي با تاسيس دفترنمايندگي درداخل کشوراقدام كردند .اولين قانوني كه در ايران درمورد شركت هاي بيمه به تصويب رسيد قانون مربوط به ثبت شركت ها مصوب دوم آذرماه ۱۳۱۰
است كه در ماده ۸قانون مذکور شركت هاي بيمه اعم از ايراني و خارجي را تابع نظام نامه اي دانست كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي شود.
تاسيس شركت سهامي بيمه ايران در ۱۵ آبان ماه ۱۳۱۴ وتصويب قانون بيمه در هفتم ارديبهشت ماه۱۳۱۶ را بايد نقطه شروع تحولات بيمه كشور دانست .
با تصويب اين قانون حدود ۱۰ شركت بيمه خارجي نمايندگي هاي خود در ايران را به ثبت رساندند. درسال ۱۳۲۹ نخستين شركت بيمه خصوصي ايراني به نام “بيمه شرق ” تاسيس و پس از آن در دهه هاي اشخاص دیگری با تاسیس شركت هاي بيمه خصوصي ايراني و يا با سرمايه گذاري مشترك ايراني وخارجي درايران شروع به فعاليت كردند.
نظارت و بيمه گري همزمان شركت سهامي بيمه ايران در بازار بيمه موجب شد كه سياست گذاران به دنبال جدا سازی تصدي از سياست گذاري و نظارت در بازار بيمه باشند و با تاسيس بيمه مركزي جمهوری اسلامی ایران تحولات صنعت بيمه پیشرفت بيشتري به خود گرفت.
قانون تأسيس بيمه مركزى ايران و بيمه‌گرى در ۳۰ خرداد ماه ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده قانونی به تصويب رسيد و نحوه انجام فعاليت و عمليات بيمه را در مورد شركت‌هاى داخلى و خارجى ترسيم نمود .
ماده (۱ ) اين قانون اعلام كرده است كه:
به‌منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنين به‌منظور اعمال نظارت بر اين فعاليت، مؤسسه‌اى به نام بيمه مركزى طبق مقررات اين قانون با اهداف زير تأسيس مى‌گردد.
تنظيم بازاربيمه كشور وهدايت آن ازطريق تصويب آيين های ومقررات
• توسعه و تعميم بيمه بازرگاني
• اعطاي مجوز تأسيس شركت ها و شبكه كارگزاري و نظارت بر فعاليت شركت هاي بيمه ای به نمايندگي از دولت در بازار
• انجام امور اتكايي اجباري براي مؤسسات بيمه ای
• بيمه قبولي و واگذاري هاي اتكايي با مؤسسات داخلي و خارجي

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در تکاپو است تا با تكيه برتجربه چندين ساله و دانش فني كارشناسان خبره و مديران خود، رسالتي را كه به موجب قانون برعهده اين سازمان گذاشته شده است هرچه مطلوب‌تر به انجام رساند. اهم وظايف و اختيارات بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران طبق قانون مذكورعبارت است از:
-تصویب آيين‌نامه‌ها و مقررات براي حسن اجراي امر بيمه
-جمع آوری اطلاعات لازم و کامل از عملكرد‌شرکتهای بيمه ای فعال در بازار بيمه ايران
-به اجرا در آوردن بيمه‌هاي اتكايي اجباري
-قبول يا واگذاري بيمه‌هاي اتكايي به شرکتهای بيمه داخلي يا خارجي
-ارشاد، هدايت ونظارت برشرکت های بيمه و حمايت از این شرکتها براي‌حفظ سلامت بازار بيمه
-تنظيم وتصویب امور مربوط به نمايندگي و دلالي بيمه و نظارت بربه اجرادرآمدن امورمربوط به بيمه اتكايي.

سلامت پیروز باشید