ارتباط با ما

آدرس: تهران، پاکدشت بلوار رحیمی سرو 7 =/ سمنان، شاهرود خیابان امام روبروی کانون
کدپستی: 3391770153=3613758187
مسئول ثالث خانم شکری: 09129427820=02136441205
مسئول آتشسوزی و بدنه خانم توحیدی: 09191348758=02332225927
مسئول قراردادهای گروهی و تمدید عمر:  09361350133=02332238495
مسئول وام/صدوربیمه عمرخانم رحمانی: 09199769664=02332241996

انواع بیمه مسئولیت و درمان خانم رضایی: 09192741405=02136441205

سامانه پیامک : 50004007006000
سامانه پیامک : 10009124738494
شماره شخصی : 09124738494

جیمیل (کاری،اداری): GamBimeh@gmail.com