تفاوت بیمه عمر و تامین اجتماعی – بـخـش 2

مدت بیمه نامه اختیاری است و حق بیمه در بیمه های عمر به انتخاب بیمه گذار و در بیمه پایه سازمان مشخص می کند.