مرکز تخصصی بیمه های زندگی (عمر)

جلسه تابستان

1 در یک نگاه

مجموعه گام بیمه طی سالها مطالعه بررسی وتحقیق تجربه در زمینه فروش بیمه های زندگی در چارچوب قانون به روش فروش از شبکه ارجاع در راستای اهداف بیمه مرکزی و شرکت های بیمه ای فعالیت خود را با استفاده از متخصصان مالی و برنامه نویسی در تکمیل پلن آموزشی و درآمدی درسال 98 به اجرا درآورد.

2- منشور اخلاق حرفه ای و اهداف

پایبندی به قول و تعهد خود و وفاداری به عهد و توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد چه آشکار چه پنهان باشد.
عدم چشم پوشی به تخلف دیگران و همکاری برای کاستن هر گونه فساد.
تعیین دستمزد همکاران به صورت منصفانه و پرداخت کارمزد شبکه فروش طبق ضوابط.
برنامه ریزی جامع به منظور دستیابی مناسب به پرتفوی در انواع بیمه های (زندگی)
سازماندهی و توسعه شبکه فروش به منظور ارائه خدمات مطلوب و گسترده در سراسر کشور
خودداری از ارائه ی اطلاعات نادرست در تبلیغات و اطلاع رسانی
به موقع به بیمه گذاران نسبت به بروز هرگونه تغییرات موثردرادای تعهدات توسط شبکه ارجاع
محترم دانستن فرهنگ، آداب، رسوم ، اعتقادات و حفظ حریم خصوصی مشتریان، همکاران و رقبا.

جلسه تابستان