انواع بیمه های عمر (زندگی)

1- بیمه خطر فوت :

قرارداد بیمه ای است که درآن بیمه گر متعهد میشود در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار و درصورت فوت بیمه شده در مدت اعتبار بیمه مبلغ سرمایه فوت را به ذینفع پرداخت نماید. نکته این نوع بیمه ها در حال حاضر برای پرسنل سازمانها و ادارات با حق بیمه ای ناچیز صادر میگردد، این حق بیمه بصورت ماهانه از حقوق پرسنل کسرو به صندوق بیمه ای پرداخت میشود، قدمت چندین ساله این نوع بیمه ها و اینکه جمع کثیری از جامعه از این نوع بیمه ها دریافت خسارت داشته اند، با دید بیمه عمر به شرط فوت به دیگر بیمه های مختلط و اندوخته دار بصورت ناخودآگاه نگرش یافته اند. لازم به ذکر است ذینفع با وارث متفاوت بوده ذینفع قبلا توسط بیمه گذار یا بیمه شده در بیمه نامه مشخص شده است، وارث قانونی پس از وقوع حادثه یا خسارت جهت پرداخت سرمایه فوت توسط سازمان قضائی مشخص میشود.

2- بیمه به شرط حیات :

قرارداد بیمه ای است که درآن بیمه گر متعهد میشود درازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار و درصورت زنده بودن بیمه شده درپایان بیمه نامه، به ذینفع مندرج در بیمه پرداخت نماید.و درصورت فوت بیمه شده درطول مدت هیچ تعهدی به عهده شرکت بیمه ای نیست. این نوع بیمه ها طبق توضیحات که قبلا درباره بیمه داشته ایم در قسمت تاریخچه بیمه اشاره شده است . در حال حاضربیمه های به شرط حیات منسوخ شده و طرف داری ندارد، اما جهت آشنایی بیشتر و مقدمه ای از آموزش ها توضیحاتی دراین ضمینه نیز لازم بود ذکر شود.

3- بیمه مختلط:

قرارداد بیمه ای است ترکیبی از بیمه های به شرط فوت وحیاط که درآن بیمه گر متعهد میشود درازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار درصورت فوت بیمه شده در مدت اعتبار بیمه و یا زنده بودن بیمه شده در آخر قرارداد، مبلغ سرمایه فوت و جمع پرداختی ها بیمه گذاربه ذینفع درج شده در بیمه نامه پرداخت نماید.

4- بیمه های زندگی با پوشش اضافی

این نوع بیمه ها از نوع مختلط هستند اما با پوشش های اضافی که درآن شرکت های بیمه ای میتوانند بنابه درخواست بیمه گذار و دریافت حق بیمه انواع پوشش های انتخابی را به بیمه شده ارائه نمایند. با توجه به اینکه این نوع بیمه ها زیر مجموعه بیمه های مختلط هستند و بیمه مختلط برگرفته از بیمه های به شرط فوت و حیات است، مفهوم بیمه و شرط اصلی که جز لاینفک بیمه است پوشش اصلی یعنی فوت به هر علت بوده، اما سایر پوشش ها شامل (فوت حادثه ، بیماری های خاص، نقص عضو، معافیت از پرداخت حق بیمه ،هزینه های ناشی از حادثه و هرگونه پوشش دیگر بعنوان پوشش اضافی تلقی شده و حق بیمه آن جداگانه محاسبه و دریافت میشود) لازم به ذکر است تمام شرکت های بیمه ای موظف به پرداخت خسارت پوشش های اضافی بدون تاثیر در ذخیره ریاضی یا اندوخته بیمه نامه میباشند، با توجه به دریافت حق بیمه در سررسید اقساط توافق شده یا در سال مالی بیمه با اعلام به بیمه گذار و اعمال الحاقیه حذف پوشش مدنظر(امراض خاص)حق بیمه پوشش نیزحذف میگردد یا پرداخت خسارت درسال بیمه ای جدید درتعهد شرکت بیمه نیز قرار میگیرد. در این نوع قرارداد ضمن پرداخت سرمایه فوت کل اندوخته بیمه نامه که بانرخ تضمینی در جدول پیوست درج شده و سود های مشارکت و مرکب که به اندوخته بیمه نامه درسال مالی شرکت که نهایتا تا مرداد سال جدید باید قطعی گردد به ذینفع پرداخت میگردد. ودرصورت حیات بیمه شده در پایان قرارداد بیمه میتواند بصورت یکجا و با توافق و پذیرش شرکت بیمه تبدیل به یکی از انواع مستمری گردد.که در حال حاضر تعداد شرکتهای محدودی هستند که شرط مستمری را در پایان قرارداد در بیمه نامه ذکر کرده باشند.

 حسن موحدی فر

منبع: کلیات بیمه – تالیف حسن موحدی فر