عمر مشترک

برای خرید و ثبت نام بیمه عمر مشترک دو برگ نام نویسی را از لینک زیر دانلود نمایید :

دانلود صفحه 1

دانلود صفحه 2

بعد از چاپ و تکمیل برگه ها به شعبه تحویل دهید و یا در پایین بارگزاری فرمایید. با تشکر